Reklamacja

Procedura rozpatrywania reklamacji:

  1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane poprzez wysłanie go pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Sprzedawcy albo zgłoszenie osobiście w jego siedzibie. Do zgłoszenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacji, dostępny na stronie sklepu.

  2. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacji zostanie udzielona na piśmie i przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

  3. Złożenie oświadczenia o odstąpienia od umowy lub o obniżeniu ceny powinno zostać złożone na piśmie i doręczone Sprzedawcy lub wysłane pocztą tradycyjną albo elektroniczną.

  4. Zwrot ceny lub części ceny, w przypadku skorzystania przez Klienta z uprawniania do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

  5. W wypadku, gdy naprawa lub wymiana towaru byłaby niemożliwa lub wiązałaby się z nadmiernymi kosztami, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym konsumenta.

   

Pobierz protokół reklamacyjny

Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od umowy