REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i tryb zawierania i wykonywania umów sprzedaży na odległość z Maciejem Franusiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TARA – BHP Maciej Franusiewicz, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Łączna 41, za pośrednictwem sklepu internetowego tarabhp.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów – DPD.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie internetowym.

5. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta Klienta w sklepie internetowym.

9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

12. Sprzedawca - oznacza Macieja Franusiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TARA BHP Maciej Franusiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41- 300), ul. Łączna 41, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-241-04-51, REGON: 243535595, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: biuro@tarabhp.pl, telefon: 32 262 78 15, prowadzący działalność za pośrednictwem sklepu internetowego.

13. Strona Internetowa sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działające w domenie https://tarabhp.pl

14. Towar - oznacza produkt, którego dotyczy oferta zawarcia umowy za pośrednictwem sklepu internetowego.

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie, między klientem a sprzedawcą.

§2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu, umieszczonych tam tekstów i znaków graficznych a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za jego uprzednią zgodą.

2. Sklep internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych dotyczących towarów i usług, które nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§3 Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza każdą czynność klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 regulaminu.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w regulaminie.

3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze stron sklepu internetowego to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 co najmniej w wymienionych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

4. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Klient, korzystając ze sklepu internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania sklepu internetowego lub jego strony.

6. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

7. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

§4 Rejestracja

1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w sklepie internetowym.

3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

 2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

 3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

 4. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez sprzedawcę, usługi prowadzenia konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta;

 5. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 1. przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem przez Klienta postanowień regulaminu;

 2. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

6. W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych – aby otrzymywać newsletter, reklamy oraz oferty handlowe od partnerów biznesowych Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

 1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

 2. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

 3. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.

8. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach konta Klienta.

9. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

10. Usunięcia konta Klienta dokonuje Sprzedawca na żądanie Klienta lub z własnej inicjatywy, w przypadku rażącego naruszania przez niego niniejszego regulaminu.

§5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 3.

5. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w sklepie internetowym zamówionego przez Klienta towaru.

6. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. Sprzedawca dokonuje opisanej weryfikacji zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.

7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

 1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

 2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

 3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient zobligowany jest ponieść koszt każdej przesyłki z osobna).

8. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem §5 ust. 12 poniżej.

9. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze:

 1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

 2. nie obejmują kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;

 3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

10. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności.

12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy);

 2. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, zaś towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);

 3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym);

 4. paypal,

 5. payU.

13. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

14. Klient nie może modyfikować złożonego zamówienia. Jeżeli po złożeniu zamówienia Klient, chce dokonać kolejnego zakupu, każde złożone zamówienie traktowane będzie osobno. Klient nie może dokonać rezygnacji z całości lub części zamówienia, po wysłaniu go do Sprzedawcy.

15. Sprzedawca dokona wysyłki zmówionego towaru w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Klienta.

16. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas i sposób zrealizowania dostawy przez dostawcę, w przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą.

17. W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

18. Klient zobowiązany jest rozpakować i zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, niezrealizowanie wyżej wskazanego obowiązku zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności za wady rzeczy powstałe w transporcie.

19. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

20. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w dni robocze, w godz. 7:30 – 15:30, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

21. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

22. Faktura VAT zostanie, wedle wyboru Klienta - wydana mu wraz z towarem lub wysłana w wersji elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej.

§6 Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi względem Klientów będących przedsiębiorcami.

2. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać:

 1. wymiany rzeczy na wolną od wad

 2. albo usunięcia wady.

5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, określonym w pkt 4., jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Kupujący, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żąda wymiany lub naprawy towaru, zobligowany jest dostarczyć rzecz do siedziby Sprzedawcy, na jego koszt.

12. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13. Terminy:

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania rzecz kupującemu.

 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. a).

 3. W terminach określonych w pkt. b) kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.

 4. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

15. Procedura rozpatrywania reklamacji:

 1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane poprzez wysłanie go pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Sprzedawcy albo zgłoszenie osobiście w jego siedzibie. Do zgłoszenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacji, dostępny na stronie sklepu.

 2. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacji zostanie udzielona na piśmie i przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

 3. Złożenie oświadczenia o odstąpienia od umowy lub o obniżeniu ceny powinno zostać złożone na piśmie i doręczone Sprzedawcy lub wysłane pocztą tradycyjną albo elektroniczną.

 4. Zwrot ceny lub części ceny, w przypadku skorzystania przez Klienta z uprawniania do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 5. W wypadku, gdy naprawa lub wymiana towaru byłaby niemożliwa lub wiązałaby się z nadmiernymi kosztami, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym konsumenta.

§7 Gwarancje

W przypadku gdy producent rzeczy udzieli gwarancji, dokument gwarancyjny zostanie wydany Klientowi razem z towarem.

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.Opisane poniżej prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie konsumentów.

2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

3. Bieg terminu określonego w pkt. 2 rozpoczyna się od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

4. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć jednoznaczne oświadczenie (formularz stanowi załącznik do regulaminu) i wysłać go pocztą elektroniczną albo tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu, które zostało wysłane do niego pocztą elektroniczną.

6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie, umowę uważa się z niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu przed potwierdzeniem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, zamówienie uważa się za niezłożone.

7. Sprzedawca zwróci nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwrot towaru:

 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, konsument zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 2. Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby Sprzedawcy i ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie jest wymagany zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu. Konsument powinien zapewnić odpowiednie opakowanie, stanowiące właściwe zabezpieczenie towaru w transporcie.

 3. Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty jego zwrotu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25.00 zł.

 4. Jeżeli towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, tylko gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w szczególności jeżeli została oznaczona na żądanie klienta nadrukami, naszywkami itp.

§9 Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:

 1. niemożliwości zrealizowania oferty złożonej przez Klienta a opłaconego z góry przed jego realizacją (jeżeli niemożliwe jest zrealizowanie tylko części oferty zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

 2. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji.

2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

 1. w przypadku zapłaty przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.

 2. w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 1. prowadzenie konta Klienta;

 2. newsletter;

 3. wgląd w historię zamówień.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.

4. Usługa prowadzenie konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych §4 oraz §5 regulaminu.

5. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi newsletter.

6. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:

 1. informację o nadawcy;

 2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

 3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej newsletter.

8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

9. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcę pocztą elektroniczną.

§11 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu stron internetowych sklepu, jeśli powodem jest:

 1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;

 2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

2. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem.

§12 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji oraz w ramach świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w regulaminie.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do wprowadzania zmian.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze stron internetowych sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

 1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

 2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

 3. statystycznym.

13. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych sklepu.

§13 Rozwiązanie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy sklepu internetowego.

2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron sklepu internetowego.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej sklepu internetowego wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni roboczych, zaś Klienci posiadający konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian regulaminu.

4. Poinformowanie o zmianie regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający konto Klienta, nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sklep do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2016